0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Onderwijs op De Skâns

De Skâns is een openbare Daltonschool en er wordt lesgegeven en gewerkt volgens de visie en principes van het Daltononderwijs. Op onze school wordt Daltononderwijs gegeven, omdat onze visie aansluit op de ideeën van Daltononderwijs rondom de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. Zie ook ook ‘Ons schoolconcept: Daltononderwijs’.

De vier pijlers

Onze manier van werken vanuit de Daltonprincipes beschrijven we vanuit de volgende vier pijlers. 

1. Basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen
Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen. 

2. Skâns skills
Wij besteden aandacht aan de volgende vaardigheden: logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, bètavaardigheden, robotica, innovatief denken en creativiteit. Leerlingen krijgen volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan een project te werken.

3. Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers
Met elkaar samenwerken om de wereld te veranderen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. Deze vakken komen terug in ons geïntegreerde thema-onderwijs Blink. 

4. Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding
 We vinden het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. De school is ook een plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen. De methode van de Vreedzame school ondersteunt deze ontwikkelingen. 

 

Combinatiegroepen

We werken dit schooljaar met vier combinatiegroepen:

  • Groep 1, 2, 3
  • Groep 4, 5a
  • Groep 5b, 6
  • Groep 7, 8

Instructiemomenten en zelfstandig werken

Tijdens de lessen zijn er vaste instructiemomenten. Daarnaast werken de kinderen een gedeelte van de dag zelfstandig aan hun taken. Zij kunnen zelf plannen in welke volgorde zij met de opgegeven stof aan de gang gaan. Zij kunnen de stof zelfstandig (digitaal of in werkschrift) maken en ook zelf nakijken en corrigeren, zodat zij bewuster leren omgaan met eventueel gemaakte fouten. Het kind wordt op deze manier meer eigenaar van de eigen leerontwikkeling. De leerkracht houdt daarnaast ook controle op het gemaakte werk. Leerlingen die moeite hebben met het tempo of op een ander niveau werken krijgen een aangepaste taak. Kinderen die vlot werken kunnen naast de basisstof plustaken en verdiepende opdrachten maken. Wij werken met de modernste methodes waarmee adaptief werken en maatwerk binnen de methode goed te organiseren zijn.

De leerlingen gebruiken een weektaak en leren door de weektaak planmatig te werken, meer verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk, zelfstandig te werken en kritisch te staan tegenover het gemaakte werk. Ook kan door deze opzet zeer gedifferentieerd gewerkt worden op eigen niveau en tempo en ontstaat er een grotere interactie tussen leerlingen en leerkracht. Bovendien ontstaat er voor de leerkracht ruimte om met kleine groepjes of individuele kinderen extra te oefenen of instructie te geven. 

Coöperatieve werkvormen

We vinden het belangrijk dat kinderen (leren) samenwerken. Binnen ons lesprogramma wordt dat dan ook regelmatig aangeboden. Zo hebben wij op school het tutor-lezen, waarbij de oudere leerling met een jongere leerling leest. Ook wordt er in de groepen regelmatig samengewerkt en worden er schoolbreed regelmatig activiteiten groepsdoorbrekend georganiseerd. 

 

Het volgen van de ontwikkeling van elke leerling

We volgen de ontwikkelingslijn van 3 tot 6-jarigen met het Digikeuzebord. Vanaf de zevenjarige leeftijd werken we, naast de methodische toetsen, met het IEP-leerlingvolgsysteem wat uitgaat van hoofd, hart en handen. De rapportage naar ouders sluit hier bij aan. We bieden een gesprekscyclus op maat, dus aansluitend bij de behoeftes van ieder kind. Dat betekent dat we gedurende het hele jaar meerdere keren met ouders en kind overleggen over de voortgang. Dat doen we aan de hand van ontwikkelingsplannen.

Een kind is meer dan alleen rekenen en taal, dus ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak, creatief vermogen en sociale veiligheid besteden we aandacht in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden weergegeven in een individuele talentenkaart. De talentenkaart is een waardevol en informatief hulpmiddel om het gesprek met de leerling aan te gaan over zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Deze wordt dus ook gebruikt binnen de gesprekkencyclus.

 

Sociaal en emotionele vorming

We besteden veel aandacht aan het wel en wee van onze kinderen, zowel in de klas als tijdens teamvergaderingen en leerlingbesprekingen. Ook het pesten, in de breedste zin, komt regelmatig in de klas en in het team aan de orde. We zijn een 'Vreedzame' gecertificeerde school.  

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn. Het geeft handvatten voor sociale situaties en leert de kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Iedereen mag zijn mening geven en we hebben daarbij respect voor de mening van een ander. Ook leren de kinderen met conflicten omgaan door in oplossingen te denken (win-win). Ze leren bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict, maar ook hoe om te gaan met kritiek en het hebben van een eigen mening.