0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Goed onderwijs krijgt vorm in de klas. Niet alleen de leerkracht is verantwoordelijk voor goed onderwijs; de kracht hiervoor komt uit het hele team. Want hoe goed de individuele docenten ook zijn, ze komen pas echt tot duurzame verbeteringen als ze samen als één sterk team opereren. Het hebben van een positief werkklimaat en de juiste veilige context zorgen er samen voor dat duurzame verbeteringen hun weg vinden binnen onze school. 

Ondersteuningsstructuur

Op De Skâns is aandacht voor ieder kind. De groepsleerkrachten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het lesgeven, maar kijken ook met elkaar naar de ontwikkeling van de kinderen. Samen met de IB-er houdt de groepsleerkracht deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Ouders worden altijd bij deze ontwikkeling betrokken. Wij vinden het belangrijk dat ouders samen met de school hun kinderen ondersteunen in de ontwikkeling.

De kinderen maken twee keer per jaar een aantal methode-onafhankelijk toetsen. We gebruiken daarvoor de IEP-toetsen die bij het IEP-leerlingvolgsysteem horen. De resultaten worden geanalyseerd om zo een beredeneerd en passend aanbod voor de volgende periode te creëren. 

We maken op school gebruik van de volgende methode-onafhankelijke toetsen:

  • DMT
  • IEP Rekenen wiskunde
  • IEP lezen
  • IEP technisch lezen
  • IEP taalverzorging
  • IEP sociale emotionele ontwikkeling
  • Via VenstersPO nemen wij ook de vragenlijst "Leerlingtevredenheid en veiligheid" af in groep 6 t/m 8

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. We kijken bovendien naar het dagelijkse werk van de leerlingen en de resultaten van de methodegebondentoetsen.

Extra ondersteuning

Wij bieden al onze leerlingen basisondersteuning. Dat doen we door handelingsgericht te werken (HGW). HGW is een doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken waarbij leerkrachten het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Handelingsgericht werken vormt het fundament van basisondersteuning en dus van passend onderwijs. We hebben daarbij groeps- en leerlingbesprekingen.

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over interne en externe deskundigheid. Onze IB-er wordt ingezet voor de ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten in het omgaan met kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. 

Daarnaast maken wij ook gebruik van externe expertise vanuit de Stipe. De Stipe heeft een ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen op de (speciale) basisscholen in Zuidoost Friesland. Wanneer een leerling meer nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen dan een school in de basisondersteuning kan bieden, kan extra ondersteuning geboden worden. Die extra ondersteuning wordt door het bestuur mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Via de Stipe kunnen wij tevens een beroep doen op o.a. de expertise van "de Kampingerhof" (school voor speciaal basisonderwijs) en op de expertise van het "Comprix College" (academisch lespunt voor meerbegaafde leerlingen).