0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Identiteit

Op De Skâns is iedereen welkom. 

De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid,  kortom het openbare gedachtengoed. De school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Centraal uitgangspunt van onze school is de ander te waarderen, zoals hij/zij is.

Levensbeschouwelijke vorming heeft een mooie plaats op onze school. Hieronder vallen vakken als (geestelijke) stromingen en burgerschapsvorming. 

Vreedzame School

De Skâns is gecertificeerd als Vreedzame School en geeft vanuit die basis identiteitsrijk onderwijs.

De Vreedzame School is een compleet programma voor groep 1 t/m 8 van basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. Een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op De Skâns is gekozen om dit aanbod verder aan te vullen met lessen ten aanzien van levensbeschouwing en religie. Deze lessen zijn volledig geïntegreerd in de thema's van de Vreedzame School. Kinderen leren dat de wereld bestaat uit verschillende mensen met allemaal hun eigen cultuur, leefstijl, levensbeschouwing en/of religie en maken kennis met alle gebruiken die daar bij horen.

Het hart van het aanbod wordt gevormd door een lessenserie waarvan de verschillende aspecten in lessen, maar vooral ook in de dagelijkse omgang veelvuldig naar voren komen. 

Vanuit de Vreedzame School streven we er naar om kinderen te leren: 

 • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • Constructief conflicten op te lossen
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen
 • Verschillende geloven in de wereld te kennen en weten wat dit inhoudt
 • Respect te hebben voor een ieders religie, levensbeschouwing of cultuur

 

HVO en GVO

De kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen in overleg met hun ouders wekelijks een uur les in Humanistische Vorming (HVO) of Godsdienstige Vorming (GVO) door speciaal daarvoor opgeleide externe vakleerkrachten.

HVO (Humanistische vorming) is:

 • Jezelf leren kennen
 • De ander leren
 • Keuzes leren maken
 • Verschillen leren respecteren
 • Verantwoordelijkheid leren nemen.
 • Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.

GVO (Geestelijke vorming) is: 

 • Een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
 • Vertrouwd te raken met de verhalentradities, feestdagen en rituelen van andere culturen, geloven en levensovertuigingen.
 • Uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof.
 • Als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.