0512 - 302 200De Kolk 1a, 9249 MC Frieschepalendirectie.deskans@comprix.nl

Vanaf 5 jaar zijn leerlingen leerplichtig. De kinderen worden vanaf dat moment alle schooltijden op school verwacht. Bij ziekte van het kind kunt u dat via Parro doorgeven of  ‘s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school bellen om uw zoon/dochter ziek te melden. 

Het toekennen van extra verlof is in de wet geregeld. De directie heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de wet houdt. Bij ongeoorloofde afwezigheid van een kind of twijfel hierover neemt de directie contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind woont. De leerplichtambtenaar onderzoekt het verlof en neemt eventueel maatregelen.

Alleen in de volgende situaties kan de directie u toestemming verlenen voor extra verlof:

  • Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, maximaal 2 dagen.
  • Gezinsuitbreiding, maximaal 1 dag verlof.
  • Ernstige ziekte, overlijden van bloedverwanten of hun partners:
  • Bij eerste graad maximaal 4 dagen.
  • Bij tweede graad familie (broers, zussen of grootouders) maximaal 2 dagen.
  • Bij derde graad familie (oom, tante, nicht, neef, overgrootouders) 1 dag.
  • Huwelijk van familie, (eerste, tweede en derde graad), 12 ½-, 25-, 40-, 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubileum van familie (eerste en tweede graad): binnen Friesland 1 dag, daarbuiten 2 dagen.
  • Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

Wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet jaarlijks tenminste twee weken tijdens de reguliere vakantieplanning met vakantie kan, dan kan de directie het kind voor ten hoogste tien dagen aaneengesloten vrijgeven per schooljaar. Dit dient u ruim van tevoren schriftelijk aan te vragen en daarbij een werkgeversverklaring inleveren.

*Overleg bij twijfel altijd even met de directeur over uw specifieke situatie, zodat samen de beste verlofregeling gekozen wordt.