Ons schoolconcept

Onze 4 pijlers

Wij hebben ons onderwijs -aanbod opgedeeld in 4 pijlers. ​

1. Basisvaardigheden: taal (lezen en schrijven) en rekenen.
Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

2. Skâns skills
Door middel van het onderdeel keuzewerk​ besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, bètavaardigheden, robotica, innovatief denken en creativiteit. Leerlingen krijgen volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses aan een project te werken. 

3. Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers.
Met elkaar samenwerken om de wereld te veranderen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. Deze vakken komen terug in ons geintegreerde thema-onderwijs Blink. 

4. Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding.
 We vinden het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. De school is ook een plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen. De methode van de Vreedzame school ondersteunt deze ontwikkelingen.